© تمامی حقوق محفوظ می باشد. طراحی شده با در آژانس طراحی میدیا وب

سبد خرید

پر امتیازترین محصولات

دسته های محصولات

تور استثنایی اروپا

سفری به یاد ماندنی با آژانس گردشگری جم سیر

تور مسافرتی سوییس، هلند، بلژیک و فرانسه

هلنـــد کشـــوری اســـت کوچـــک از قلمروهـــای پادشـــاهی هلنـــد در شـــمال غربـــی اروپـــا بـــا شـــانزده و نیـــم میلیـــون جمعیـــت کـــه بیشترشـــان مســـیحی پروتســـتان هســـتند. جمعیـــت مســـلمانان هلنـــد نزدیـــک بـــه یـــک میلیـــون نفـــر اســـت. پایتخـــت هلنـــد شـــهر آمســـتردام اســـت، امـــا بـــه منظـــور تمرکززدایـــی بســـیاری از وزارتخانه هـــا و ســـفارتخانه ها در شـــهر لاهـــه یـــا پیرامـــون آن مســـتقر شـــده اند. هلنـــد بخـــش اصلـــی و اروپایـــی پادشـــاهی هلنـــد بشـــمار مـــی رود کـــه جزایـــری را در آمریـــکای مرکـــزی نیـــز شـــامل می شـــود. از شـــرق بـــا آلمـــان همسایه اســـت و از جنـــوب بـــا بلژیـــک و از غـــرب نیـــز از طریـــق دریـــا بـــا بریتانیـــا.
بنـــدر روتـــردام دومیـــن شـــهر بـــزرگ هلنـــد اســـت و از نظـــر مســـاحت و تعـــداد اســـکله هایی کـــه دارد، بزرگ تریـــن بنـــدر اروپـــا نیـــز بـــه شـــمار مـــی رود. ۲۰درصـــد از مســـاحت هلنـــد را آب تشـــکیل می دهـــد. در واقـــع ایـــن کشـــور یـــک دلتـــای سرســـبز اســـت کـــه رودخانه هایـــی چـــون رایـــن از میـــان آن می گـــذرد. هلنـــد کـــوه نـــدارد و ارتفـــاع بلندتریـــن تپـــه در جنـــوب ایـــن کشـــور۳۲۲ متـــر اســـت. خـــاک هلنـــد بیشـــتر ماســـه ای ســـت. بخش هـــای وســـیعی از ســـرزمین هلنـــد را کشـــتزارها و چراگاه هـــای سرســـبز تشـــکیل می دهنـــد و دریاچـــه هـــا و جنگلهـــای طبیعـــی و مصنوعـــی در آن بـــه وفـــور یافـــت می شـــود. ایـــن کشـــور بـــه کشـــور آســـیاب های بـــادی، دوچرخـــه، پنیـــر و گل لالـــه مشـــهور اســـت. هلنـــد کشـــور هنرمنـــدان هـــم هســـت. بســـیاری از هنرمنـــدان مشـــهور جهـــان از رامبرانـــد گرفتـــه تـــا ون گـــوگ، نقاشـــان معـــروف، در ایـــن کشـــور زندگـــی مـــی کردنـــد. ۲۵ درصـــد از زمین هـــای کشـــور هلنـــد پایین تـــر از ســـطح دریـــای آزاد قـــرار دارد و ۲۱ درصـــد از جمعیـــت آن در ایـــن مناطـــق زندگـــی می کننـــد. حـــدود ۵۰ درصـــد از زمین هـــای هلنـــد نیـــز ارتفاعـــی کمتـــر از یـــک متـــر از ســـطح دریـــا دارد.

____________________________________________________________________________

تور مسافرتی سوییس، هلند، بلژیک و فرانسه، 11 روزه برای ایام غیر پیک تا پایان سال،خدمات تور:هتل 4 ستاره با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، بیمه سفری، گشت شهری با ناهار در هر شهر، پرواز از مشهد ایر لاین خارجی، اخذ ویزای شینگن

10

جــــم ســـــیر

  •   مشهد ،کوهسنگی 15 ،طبقه اول ،واحد 105

  •     شماره تماس : 05138411184

  •    ایمیل: FILE1390@yahoo.com

         

اینستاگرام

تماس با ما

© تمامی حقوق محفوظ می باشد. طراحی شده با در مجموعه مشهد آی تی